ministerstvo-zivotneho-prostredia

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je jedným z ústredných orgánov štátnej správy. Jeho účelom je tvorba a ochrana životného