Ministerstvo životného prostredia

ministerstvo-zivotneho-prostredia

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je jedným z ústredných orgánov štátnej správy. Jeho účelom je tvorba a ochrana životného prostredia. Z § 16 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy vyplýva, že medzi činnosti súvisiace s tvorbou a ochranou životného prostredia patria hlavne:

  • ochrana prírody a krajiny,
  • vodné hospodárstvo, ochrana pred povodňami, ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu,
  • ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,
  • ekologické aspekty územného plánovania
  • odpadové hospodárstvo,
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
  • zabezpečovanie jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,
  • geologický výskum a prieskum,
  • ochrana a regulácia obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
  • geneticky modifikované organizmy.

 

Je samozrejme, že niektorých z nás sa jednotlivé činnosti vykonávané MZP týkajú viac a iných menej. Odpadové hospodárstvo či ochrana ovzdušia sú témami, ktoré by mali vzbudzovať pozornosť každého občana Slovenskej republiky, zatiaľ čo iné z predmetov činnosti Ministerstva životného prostredia SR sa viac týkajú užšej skupiny obyvateľstva.

 

MZP a poľovníctvo

V právomoci Ministerstva životného prostredia sú samozrejme aj záležitosti týkajúce sa poľovníctva. Živočíchy žijúce v prírodnom prostredí Slovenskej republiky sú, spoločne s rastlinami, nedielnou súčasťou životného prostredia, o ktoré sa MZP stará. Aj preto sa poľovníci musia riadiť nariadeniami tohto ministerstva.

Ochrana prírody a krajiny je jednou z kľúčových oblastí pôsobnosti MZP. Keďže poľovníci trávia veľké množstvo svojho času práve v prírode, je dôležité, aby k ochrane životného prostredia prispievali s cieľom o zachovanie lesov a lúk plných rozmanitých rastlín a zvierat. Okrem udržiavania kvality prostredia je ju nutné aj zlepšovať, respektíve vracať do pôvodného stavu, a to hlavne kvôli negatívnemu vplyvu ľudí na prírodu.

Poľovníkov sa samozrejme týka aj ochrana živočíchov. Poľovníci nesmú, aspoň bez udelených výnimiek, loviť chránené živočíchy, čo je síce samozrejmé, no pre ochranu živočíchov nie dostačujúce. V prírode sa vždy budú vyskytovať pytliaci, proti ktorým je dôležité zakročiť a ich činnosť nahlásiť príslušným úradom. Iba tak ostane naša príroda plná rozmanitých živočíchov, vrátane ohrozených druhov.

 

Zákon o poľovníctve Ministerstva pôdohospodárstva SR

Aj keď sú činnosti vykonávané Ministerstvom životného prostredia pre poľovníctvo veľmi dôležité, samotná úprava poľovníctva a nariadení s ním spojených je predmetom Zákonu o poľovníctve Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Ten sa venuje okrem iného zverniciam, poľovným revírom, zveri, poľovníckym zariadeniam, poľovníckemu plánovaniu, evidenciou poľovníckej činnosti, poľovníckym skúškam a prípravou na ne, podmienkam lovu, poľovníckym psom, poľovníckym značkám a v neposlednej rade poľovníckym lístkom.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.